Kotva
Školní řád
Stránky tříd
Aktuality
Otevření mateřské školy od 11.5. 2020
5.5.2020

Od pondělí 11.5. budou otevřeny obě budovy mateřské školy za zpřísněných hygienických podmínek. Nutné vyplnění a podepsání čestného prohlášení o neexistenci příznaků onemocnění.

Mimořádná opatření
11.3.2020

Provoz v MŠ Desné I bude přerušen od pátku 13.3.2020 až do odvolání. Zajištění stravy a provozu bude v MŠ Riedlova vila - provozní doba od 6.30 do 16.00 hodin.

Zápis do MŠ
3.3.2020

Informace pro zápis do MŠ (Velikost: 98.43 kB)

Leták ke stažení (Velikost: 2.99 MB)

Den otevřených dveří!
23.1.2020

Ve středu 19.2. 2020 se můžete přijít podívat s dětmi do MŠ Perlička v Riedelově vile a do ZŠ.

Od 14.30 - 16.30 hod.

VÁNOČNÍ PRÁZDNINY!
28.11.2019

MŠ bude uzavřena od 23.12. do 31.12.2019.

Provoz zahajují obě MŠ 2.1. 2020.

Uzavření MŠ!
24.10.2019

28.10. 2019 je MŠ uzavřena.

Státní svátek.

ŠABLONY II OP VVV PRO ZŠ A MŠ DESNÁ
10.10.2019

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ!
14.6.2019

Od září 2019 se navyšuje cena stravného!

Prosím upravte v srpnu své trvalé příkazy!

Stravné - 800,- Kč

 

                             ŠKOLNÉ ZŮSTÁVÁ STEJNÉ  400,- KČ

INFO SCHŮZKA PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH DĚTÍ SE KONÁ 27.6. 2019 OD 15,00 HOD. V MŠ. ÚČAST NUTNÁ.
30.5.2019
PRÁZDNINOVÝ PROVOZ PERLIČKY
10.4.2019

Mš bude uzavřena od 22.7. 2019 do 23.8. 2019.

Své děti můžete umístit do ZMŠ v Desné I od 12.8. 2019 - 23.8. 2019.

Přihlášky si vyzvednete do 15.6. 2019 u nás v MŠ.

 

 

PODĚKOVÁNÍ !
30.10.2018

V noci z 22.10. na 23.10. nás v Perličce navštívil nezvaný host.

Je smutné, že se takové věci v naší malé obci dějí. Že se najdou lidé, kteří se

neštítí okrást malé děti ve školce, nemluvě o škodě na majetku, nepořádku v

našich prostorách a nepříjemném zážitku pro naše děti.

Na to mi slova nestačí.

Proto bych chtěla touto cestou poděkovat panu Petru Müllerovi z Pustin, který

nabídl pomocnou ruku a věnoval dětem finanční dar, abychom mohli zaplatit

již objednané divadelní představení a nakoupit materiál na připravované

dýňové odpoledne pro rodiče a děti.

Děkuji jménem všech zaměstnanců a dětí.

                                                                 I. Suchardová

                                                                                   

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
9.5.2018

MŠ BUDE UZAVŘENA OD 9.7. 2018 DO 13.8. 2018!

DĚTI MŮŽETE UMÍSTIT DO ZDRAVÉ MŠ V TERMÍNECH:    9.7. 2018  -  13.7. 2018 

                                                                                             6.8. 2018  -  10.8. 2018

 

POKUD BUDETE MÍT ZÁJEM O UMÍSTĚNÍ DÍTĚTE DO ZDRAVÉ MŠ, VYZVEDNĚTE SI PŘIHLÁŠKU

U I. SUCHARDOVÉ V PERLIČCE DO 15.6. 2018.

                                                                                    

Zápis do MŠ
25.2.2018

NOVÁ JÍDELNA!
12.9.2017

PO 14 LETECH SE DĚTI  Z MŠ V RIEDLOVĚ VILE OPĚT MOHOU STRAVOVAT VE SVÉM.

DĚKUJEME VŠEM, CO PŘILOŽILI RUCE K DÍLU. OBRÁZKY NAJDETE V NAŠÍ FOTOGALERII

Ze všechny, kterých se to týká a dokáží ocenit.

                                                     I. Suchardová

UPOZORNĚNÍ!
8.9.2017

V úterý 19.9. 2017 bude MŠ z technických a provozních důvodů uzavřena.

Poděkování starostovi a radním!
8.6.2017

Děti z Perličky děkují představitelům města za sponzorský příspěvek.

Uhradili jsme za něj dopravné na výlet do Starých Hradů.

Poděkování sponzorům.
19.4.2017

Děkujeme vedení Deska a Desenské teplárenské za finanční sponzorské dary.

Díky nim jsme mohli zakoupit další herní prvky na naší zahradu. Jedná se o dvě dřevěná houpadla od firmy

Antoš s.r.o.

                                                             I. Suchardová   ved. MŠ

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ MŠ!
21.3.2017

                                     O PRÁZDNINÁCH BUDE MŠ UZAVŘENA

                                                 od 17.7.  -  do  4.8. 2017

                                                 od 14.8.  -  do  25.8. 2017

 

Děti do MŠ v Desné I. můžete umístit v termínu od 14.8. - 25.8. 2017. Přihlášky si vyzvedněte do 15.6.2017 v naší MŠ.

ZÁPIS DO MŠ!
3.3.2017

2. 5. 2017  -  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!  Rodiče si vyzvednou žádosti o přijetí dětí k předškolnímu

                   vzdělávání.  Od 14,00 - 16,00 hod.

16. 5. 2017   Nejpozději odevzdat vyplněné žádosti, potvrzené o řádném očkování dítěte od lékaře.

 

31. 5. 2017   Osobní vyzvednutí písemného rozhodnutí ředitele MŠ a ZŠ o přijetí či nepřijetí dítěte k 

                   předškolnímu vzdělávání. Od 13,00 - 16,00 hod V MŠ.

 

 

Přání
4.1.2017

PŘEJEME VÁM KRÁSNÝ NOVÝ ROK, HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI!

 

Vánoční zpívání v kostele
4.1.2017

Záznam z vánočního zpívání v kostele najdete na stránkách mesto-desna.cz - info Desná - vysílání

infokanálu 53. týden 2016.

Vánoční prázdniny
1.12.2016

MŠ se po Vánocích otvírá 3.1.2017

Školní maily

Mapa webu
A
A
A

Školní řád

Vloženo: 21.9.2016 | Autor: Stanislav Jirouš| Zobrazeno: 1509x |
Pravidla v MŠ

Školní řád mateřské školy

 

Zařízení: Mateřská škola Desná, Krkonošská 120, 46861

 

      Ředitel ZŠ a MŠ Desná, přísp. org., Krkonošská 613, 46861 v souladu s § 30 odst. 3 zákona

       č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

       (dále jen „Školský zákon“) vydává tento Školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy

       mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy podle konkrétních podmínek   

       uplatněných v MŠ Desná, Krkonošská 120, 46861.

 

 

ODST. I

 

    

PRÁVA A POVINNOSTI ÚČASTNÍKŮ PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

 

 1.       Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

        Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo:

 

-         na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu RVP PV, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti

 

-         na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně

 

-         na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v MŠ.

 

-         při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a svobod a Úmluva o právech dítěte.

 

 1.       Základní práva zákonných zástupců při vzdělávání dětí

 

       Rodiče dětí, popřípadě opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“)

       mají právo:

 

-          být informováni o prospívání svého dítěte, o jeho individuálních pokrocích v rozvoji a učení informace mohou získávat denně při předávání dítěte, sjednáním pohovoru s třídní učitelkou, dle charakteru požadovaných informací s ředitelem školy

 

-          vyjadřovat se ke všem rozhodnutím MŠ týkající se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí

 

-          na poradenskou pomoc MŠ nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání jejich dětí

 

-          kdykoli vstoupit do třídy a sledovat práci s dětmi, pokud jejich přítomnost zásadním způsobem nenarušuje rytmický řád dne. Mají možnost se podílet na dění v MŠ, účastnit se různých programů, být pravidelně a dostatečně informováni o všem, co se v MŠ děje

 

-          se  přímo vyjádřit k provozu MŠ, stravování, výchovně vzdělávací práci, navrhnout možnosti práce s dětmi, změny v organizaci chodu školy, apod.

 

-          na informace o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v MŠ ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnkách v šatnách

 

-          účastnit se třídních schůzek, které probíhají zpravidla 1x ročně.

 

 

 1.       Povinnosti zákonných zástupců

  

         Zákonní zástupci dětí jsou zejména povinni:

 

-          na vyzvání vedoucí MŠ se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání a výchovy jejich dítěte

 

-           informovat pedagogické pracovníky o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtíží dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte

 

-          oznamovat vedoucí MŠ údaje o dítěti v rozsahu uvedeném ve školském zákoně pro vedení školní matriky, nahlásit změny v osobních datech dítěte, telefonních spojení na rodiče, změnu zdravotní pojišťovny

 

-          dodržovat stanovenou organizaci provozu MŠ a vnitřní řád MŠ, školní řád

 

-          oznámit MŠ osobně, telefonicky, nebo emailem nepřítomnost dítěte. Pokud možno den předem, nebo neprodleně do 8,00 hod. prvního dne nepřítomnosti

 

-          odpovídají za to, co mají děti v taškách a sáčcích za náhradní oblečení, učitelky nejsou povinny je kontrolovat, zda neobsahují nebezpečné předměty

 

-          zprávy pro rodiče týkající se pořádání a organizace mimoškolních aktivit se umisťují na nástěnky v šatnách, vyvěšují se na hlavní vchod do MŠ nebo na webové stránky. Rodiče jsou povinni tyto informace sledovat.

 

 

 

ODST. II

 

 

UPŘESNĚNÍ VÝKONU PRÁV A POVINNOSTI ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ DĚTÍ A PRAVIDLA VZÁJEMNÝCH VZTAHŮ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ S PEDAGOGICKÝMI PRACOVNÍKY MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1.       Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v MŠ a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

-          Nástup a adaptace dítěte probíhá po dohodě s učitelkou postupným způsobem. Matka může s dítětem pobýt ve třídě dle potřeby. Pokud dítě při postupném zvykání na MŠ odchází před svačinou, není uvedeno jako strávník. Pokud odchází po svačině, oběd si rodič může odhlásit den předem nebo vyzvednout ve školní jídelně v 11,15 hod.

 

-          Rodič přivádí dítě do MŠ v době od 6,30 hod – 8,00 hod. Zazvoní na příslušný zvonek a oznámí jméno dítěte. Pozdější příchod je možný pouze po předchozí ústní, či telefonické domluvě.

 

-          Dítě předá převléknuté a přezuté učitelce. Za jiné postupy nepřebírá MŠ zodpovědnost. Je nutné mít náhradní oblečení na převlečení (punčocháče, spodní prádlo, ponožky...). Snadno zaměnitelné oblečení je vhodné označit.

 

-          Rodiče jsou povinni vybavit dítě vhodným oblečením na PV. Podporujeme spontánní pohybové činnosti na čerstvém vzduchu, učitelky nezodpovídají za ušpiněné, vlhké či poškozené oblečení nebo obuv.

 

-          Do MŠ rodič přivádí dítě čisté, upravené.

 

-          Dítě si může do MŠ přinést bezpečnou, oblíbenou hračku, učitelky však nezodpovídají za jejich ztrátu či poškození.

 

-          Do MŠ patří pouze dítě zdravé. Učitelky mají právo v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, dítě s nachlazením, kašlem, rýmou či jiným infekčním onemocněním do MŠ nepřijmout. Každé infekční onemocnění se MŠ hlásí.

 

-          Rodič vyzvedává dítě po obědě v době od 12,00 – 12,30 hod, odpoledne od 14,30 – 16,00 hod. Vyzvednout dítě v jinou hodinu lze po domluvě s učitelkou. Dítě vyzvedává rodič nebo jiná plnoletá osoba, jimi pověřená. Starší sourozenci a ostatní osoby mohou vyzvednout dítě jen s písemným souhlasem rodičů – zaznamenáno v EL.

 

 

 

ODST. III

 

 

PROVOZ A REŽIM MŠ

 

-          Provoz MŠ: 6,30 – 16,00 hod. Dle potřeby a předešlé dohody lze provoz upravit až do 

            16,30 hod. Týká se pracujících nebo dojíždějících rodičů.

 

-          Řád dne je pouze orientační, flexibilní z hlediska času i obsahu. Reagujeme na aktuální změny a specifické potřeby věkových kategorií dětí.

 

-          Denní režim aneb „ CO DĚLÁME CELÝ DEN?“ viz PROVOZNÍ ŘÁD MŠ

 

-          Provoz MŠ bývá přerušen v měsíci červenci a srpnu, zpravidla na 5 týdnů. Omezení nebo přerušení provozu MŠ oznámí ředitel školy 2 měsíce předem.

 

-          Přijímací řízení do MŠ – viz Směrnice o přijímání dětí k PV a ukončování vzdělávání dětí v MŠ, Vnitřní řád MŠ.

 

-          Stravování dětí a formy platby:

Stravné se hradí měsíc předem, bankovním převodem, nebo složenkou typu A, (do 20. dne příslušného kalend. měsíce).

 

-          Úplata za PV a formy platby:

Zákon. zást. dítěte přispívá na neinvestiční náklady předškol. zařízení, tzv. Školné. Od ledna 2013 mají povinnost platit příspěvek i děti s odkladem školní docházky. Bezúplatné je vzdělání dítěte, které v daném roce dovrší 6 let. Školné se hradí měsíc předem, bankovním převodem, nebo složenkou typu A.

 

 

        Nakládání s finančními prostředky od rodičů 

 

Sponzorský dar: Je vybírán 1x ročně v minimální výši 100 Kč. Jedná se o příspěvek na dárek k oslavě narozenin.Je schvalován na třídní schůzce a finanční prostředky jsou využívány výhradně pro potřeby dětí.

 

Platba mimoškolních aktivit: Rodiče předají určenou částku na konkrétní MA a potvrdípodpisem. Pokud se dítě nemůže MA zúčastnit, je částka vrácena. Tyto finance jsou účelově využívány pro každé jednotlivé dítě a jsou vedeny mimo účetnictví školy.

 

 

 

ODST. IV

 

PODMÍNKY ZAJIŠTĚNÍ BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ DĚTÍ

A JEJICH OCHRANY PŘED SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝMI JEVY

A PŘED PROJEVY DISKRIMINACE, NEPŘÁTELSTVÍ NEBO NÁSILÍ

 

 1.       Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

-          Dohled nad bezpečností dětí po celou dobu jejich vzdělávání v MŠ vykonávají pedagogičtí pracovníci školy a to od doby převzetí dítěte od zákonného zástupce, nebo jím pověřené osoby až do doby předání dítěte zákonnému zástupci nebo, jím pověřené osobě.

                

-          Bezpečnost dětí v rámci budovy a při mimoškolních akcích je řešena Směrnicí k zajištění bezpečnosti dětí v MŠ.

 

-          Počty dětí mimo území MŠ (za území MŠ je považována škola a zahrada)

                  1. skupina:            max. 16  dětí                      -      jeden pedagogický pracovník

                  2. skupina:            max. 32 dětí                       -      dva pedagogičtí pracovníci

 

            V případě, kdy odchází učitelka na vycházku sama, volí k pobytu dětí vždy nefrekventovaná

             a bezpečná místa.

 

 

 

 1.       Zásady bezpečnosti práce s dětmi při pobytu venku, na školní zahradě a při sportovně pohybových činnostech.

 

-          Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovně právní legislativa.

 

-          Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci následující zásady:

 

a)      přesuny dětí při pobytu mimo území MŠ po pozemních komunikacích

                   

 •          děti se přesunují ve skupině a to nejvýše ve dvojstupech
 •          skupina je doprovázena pedagogickým dozorem, podle počtu dětí buď jednou učitelkou, nebo dvěma učitelkami
 •          vozovku přechází skupina především na vyznačených přechodech pro chodce a pouze tehdy, když je pedagogický doprovod přesvědčen o bezpečnosti přechodu skupiny
 •          při přecházení vozovky používá v případě potřeby pedagogický doprovod zastavovací terč
 •          při chůzi podél frekventované komunikace používá pedagogický dohled pro první a poslední dvojici dětí „ reflexní vesty“

 

 

b)     pobyt dětí v přírodě, na školní zahradě

 

 •          před odchodem na vycházku je nutné zkontrolovat oblečení dětí
 •          k volným hrám se využívají pouze známá a bezpečná místa
 •          při přechodu lávky nebo mostu jsou děti upozorněny, že jdeme středem, nechytáme se zábradlí
 •          pokud jsou na ŠZ obě třídy, každá učitelka si zodpovídá za svoji skupinu dětí, před vstupem na zahradu vždy zkontrolují bezpečnost zahradního nářadí

 

c)      sportovní činnosti a pohybové aktivity

 

 •          před cvičením a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají v budově, na ŠZ,

v tělocvičně ZŠ, v atletickém areálu nebo kdekoli v terénu, kontrolují pedagog. pracovníci zda jsou prostory k těmto aktivitám vhodné,odstraňují překážky, kontrolují funkčnost a bezpečnost tělocvičného náčiní a nářadí

 •          pedagog. pracovníci dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené věku dětí

a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit

 

 

 1.       Ochrana před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace,

                  nepřátelstvím nebo násilím

 

-          V rámci  ŠVP jsou děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejich věku a schopnostem seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

-          V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagog. pracovníci MŠ monitoring vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v počátcích, a to ve spolupráci s rodiči případně za pomoci školských poradenských zařízení.

 

-          Důležitým prvkem prevence v této oblasti je vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a všemi pracovníky MŠ a mezi pracovníky MŠ a rodiči.

 

 

 

 

 

 

ODST. V

 

ZACHÁZENÍ S MAJETKEM MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 1.       Chování dětí při zacházení s majetkem MŠ v rámci vzdělávání

 

-          Po dobu vzdělávání dítěte v MŠ zajišťují pedagog. pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami anepoškozovaly ostatní majetek MŠ.

 

 

 1.       Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem MŠ při jejich pobytu v MŠ

 

-          Po dobu pobytu v prostorách MŠ jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovaly majetek MŠ a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásit tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi MŠ.

 

 

 

ODST. VI

                             

                  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 

 1.   Účinnost školního řádu

 

-          Tento školní řád vstupuje v účinnost dne…................................................

 

 1.   Seznámení zaměstnanců a zákonných zástupců se školním řádem

 

-          Zaměstnavatel zabezpečí seznámení zaměstnanců s obsahem ŠŘ a to nejpozději do 15. dnů od nabytí jeho platnosti.

 

-          Nově přijímaní zaměstnanci se seznámí se ŠŘ při jejich nástupu do práce.

                      

-          O vydání a obsahu ŠŘ informuje MŠ zákonné zástupce dětí formou vyvěšení ŠŘ  na nástěnkách v šatně dětí a na webových stránkách školy. Rodiče nastupujících dětí podepisují potvrzení o seznámení se ŠŘ.

 

          V Desné ….................................       vypracovala: I. Suchardová, vedoucí učitelka MŠ

 

 

                                         

                                                DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

 

 

 

                                                              Školní řád

 

             pro děti s povinným předškolním vzděláváním

 

         Mgr. S. Jirouš                                                                      I. Suchardová

              ředitel školy                                                                         vedoucí MŠ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Platnost od 1.9. 2017

 

 

 

 

 

 

 

1)Platnost povinného předškolního vzdělávání  -  od 1.9. 2017

          ( dále jen PPV )

–             Zákon č. 178/2016 Sb. § 34 školského zákona.

–             PPV se vztahuje na děti od dosažení 5 let věku do zahájení školní docházky.

–             PPV platí i pro odkladové děti.

–             PPV je povinné pro občany ČR a cizince s pobytem na území ČR déle než 90 dní.

–             Nevztahuje se na děti s hlubokým mentálním postižením. Zákonný zástupce

            ( dále jen ZZ ), je povinnen doložit zprávu o stavu dítětě.

 

 

 

 

2)Přijímání dětí k PPV

 

–             Dle platných kritérií, které stanoví ředitel školy.

–             Přednostně se přijímají děti dle spádovosti MŠ.

–             Ředitel školy je povinnen informovat spádovou MŠ o přijetí dítěte z jiné spádové oblasti.

–             Děti přijímané k PPV nemusí být očkované.

–              

–              

 

 

3)Docházka dětí k PPV

 

–             Pravidelná denní docházka v pracovní dny, mimo dny školních prázdnin.

–             Děti se účastní PPV minimálně 4 hod. denně.

–             Pevný začátek PPV je stanoven na 8,00 hod.

–             Děti přihlášené k PPV omlouvají ZZ písemně do omluvných sešitů u třídních učitelek.

 

 

 

 

4)Jiné způsoby PPV

 

–             Individuální vzdělávání dítěte ( domácí ). ZZ podají písemnou žádost.

–             Dítě musí být řádně zapsáno v MŠ.

–             Učitelka ZZ doporučí oblasti, ve kterých se dítě bude dále vzdělávat. ( RVP, ŠVP)

–             Ředitel školy stanoví datum přezkoušení k ověření úrovně získaných znalostí, vědomostí,

a dovedností.

–             O ukončení předškolního vzdělávání žádají ZZ písemně  a rozhoduje se ve správním

            řízení.

  

5) Úplata za PPV

  

- PPV je bezplatné i pro děti s odkladem školní docházky.

 

 

 

 

                   

 

 

 

                                               DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU

 

 

 

                               Školní řád pro děti od 2 do 3 let

                                       

                  Mgr. S. Jirouš                                                                  I. Suchardová

                    ředitel školy                                                                    vedoucí MŠ

 

                                                            Platnost od 1.9. 2016

 

 V letošním roce bylo přijato do MŠ několik dětí mladších 3 let, proto jsme přijali

některá opatření vzhledem k věkovým rozdílům mezi dětmi.

 

–             Podmínky a průběh výchovně vzdělávacího procesu přizpůsobujeme tak, aby

           vyhovovaly i těmto dětem z hlediska bezpečnosti, hygieny i materiálního

           zabezpečení.

 

–             Obsah vzdělávání se řídí podle konkrétního tématu v úzké spolupráci obou učitelek.

 

–             Tyto děti se zapojují do procesu přirozeně dle svých možností a schopností. Vždy jsou zohledněny jejich individuální potřeby a úroveň již nabytých dovedností tak,

aby byly zachovány zásady a výhody heterogenního kolektivu.

 

–             Děti jsou individuálně hodnoceny písemně podle našeho diagnostického systému.

 

–             V oblasti materiálních podmínek jsme posoudili vhodnost hraček a pomůcek a jejich

            umístění v prostoru tříd.

 

–             Při organizaci aktivit se přizpůsobujeme potřebám těchto dětí z hlediska hygieny,

           stravování i spánku.

 

–             Klademe důraz na úzkou spolupráci s rodinou.

 

 

                              KRITÉRIA K ZÁPISU DVOULETÝCH DĚTÍ

 

–             Samostatná chůze.

–             Schopnost konzumace tuhé stravy. ( ne kojené )